PSK univerzal
PREHRAŤ

PSK univerzal

Pripravujeme priamy prenos.

Program:

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2019.

4. Návrh Zásad kontrolnej činnosti ÚHK PSK.

5. Návrh Zásad udeľovania verejných ocenení PSK.

6. Správa Výboru pre audit PSK za rok 2018.

7. Úprava rozpočtu PSK č. 4/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019.

8. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z účtovnej evidencie.

9. Zmena Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 – Výzva pre región.

10. Návrh VZN PSK č. ../2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

11. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - - Výzva pre región pre rok 2019.

12. Návrh Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci II. etapy Iniciatívy Catching-up Regions.

13. Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva PSK č. 603/2017 a č. 29/2018 – Prešovská kreatívna fabrika.

14. Návrh vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb RPIC Prešov.

15. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2018.

16. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2018.

17. Informatívna správa o činnosti SO pre IROP PSK za rok 2018.

18. Návrh na menovanie riaditeľky Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni.

19. Návrh na menovanie riaditeľky Knižnice J. Henkela v Levoči.

20. Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 176/2019 zo dňa 4. 2. 2019.

21. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „LEpší MAnažment Dát Prešovského samosprávneho kraja II (LEMAD PSK II) – implementácia nástrojov pre vytváranie otvorených dát“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. xxxx.

22. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.

23. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.

24. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.

25. Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov stredných škôl zapojených do Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

26. Návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

27. Rôzne.

28. Interpelácie poslancov.

29. Záver.

 

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad