BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 12a: Prvá časť zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka
PREHRAŤ

BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 12a: Prvá časť zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka

Petržalka podporila návrh VZN k jednotnej parkovacej politike.
Správa
Bratislava 3. mája (TASR) – Bratislavská Petržalka sa tiež pridáva k zmene parkovania, teda k jednotnej parkovacej politike v hlavnom meste. Petržalskí poslanci dnes na rokovaní miestneho zastupiteľstva jednomyseľne schválili stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch komunikácií s pripomienkami, ktoré do návrhu mesta žiadajú zapracovať. "Budem sa opierať aj o silný hlas Petržalky pri zavádzaní parkovacej politiky. Verím, že rovnako vecne a konštruktívne budeme rokovať aj nabudúce," uviedol po hlasovaní primátor mesta Ivo Nesrovnal.

Miestna samospráva vo svojom stanovisku napr. žiada, aby do procesu zavádzania jednotnej parkovacej politiky bola vtiahnutá aj samotná verejnosť. Zároveň požaduje skvalitňovanie mestskej hromadnej dopravy či rozširovanie električkových tratí na celom území mesta, nielen v Petržalke. Apeluje tiež na spracovanie koncepcie budovania záchytných parkovísk a aby aspoň 25 percent vyzbieraných finančných prostriedkov bolo účelovo viazaných na budovanie parkovacích miest pre jednotlivé lokality, na opravy ciest či rozvoj mestskej hromadnej dopravy spolu s alternatívnymi druhmi dopravy.

V pripomienkach sa tiež objavuje, aby sa jasnejšie zadefinoval abonentnávštevník, či rezidentská karta s označím zóny a bez jej označenia. Pritom rezidentská karta bez označenia zóny by mala mať stanovenú pevnú sumu pre všetkých rezidentov v rámci Bratislavy, čím by sa predišlo výrazným cenovým rozdielom v jednotlivých mestských častiach. Zároveň by sa malo do materiálu zakomponovať aj parkovanie bicyklov a motoriek, iný parkovací režim by mal platiť napr. v okolí nemocníc či školských zariadení. Samospráva v neposlednom rade upozorňuje, že v návrhu VZN nie je stále vyriešená centrálna evidencia, mesto sa totiž ešte nevysporiadalo so spôsobom doterajšieho prevádzkovania vyhradeného parkovania.


Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky dočasného parkovania na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta, určuje minimálnu a maximálnu výšku úhrady za dočasné parkovanie, ako aj spôsob úhrady a preukázania jej zaplatenia. V jednotlivých zónach sa bude môcť parkovať len na miestach vyznačených vodorovným a zvislým dopravným značením. Rezident však bude môcť požiadať o rezidentskú parkovaciu kartu pre "svoju" zónu. Práve ňou bude zvýhodnený pred nerezidentmi a obyvateľmi z iných mestských častí, či iných miest Slovenska. Každá takáto karta bude platiť iba na jedno vozidlo. Domácnosti budú môcť požiadať aj o viac takýchto kariet, ich cena však bude podstatne vyššia.


Za rezidentskú parkovaciu kartu pre prvé vozidlo určuje všeobecne záväzné nariadenie sumu v rozmedzí 20 – 100 eur na jeden rok. Za každé ďalšie vozidlo ide o jedennásobok až 50-násobok ceny za rezidentskú kartu pre prvé vozidlo. V prípade dočasného parkovania nerezidentov v jednotlivých zónach určuje nariadenie spoplatnenie v rozhraní 0,20 – päť eur na hodinu. Podnikatelia si zasa budú môcť zakúpiť abonentskú parkovaciu kartu, ktorá by mala stáť minimálne päťnásobok a maximálne 50-násobok sumy rezidentskej parkovacej karty. Nariadenie hlavného mesta teda nastavuje len základné mantinely, konkrétne sumy za rezidentské karty či dočasné parkovanie si už zakotvia mestské časti vo svojich nariadeniach. Tie zároveň schvália aj jednotlivé úseky komunikácií, ktorých sa parkovacia politika bude týkať.


Filozofiou jednotnej parkovacej politiky je zaviesť jednotný systém parkovania na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy, teda aj na komunikáciách, ktoré sú v správe hlavného mesta. Bratislava je totiž jedným z mála európskych miest a posledné krajské mesto na Slovensku, ktoré nemá jednotnú parkovaciu politiku. Každá mestská časť si bude vyberať prevádzkovateľa parkovania na svojom území, pričom bude rešpektovať spoločné zásady parkovacej politiky - minimálnu a maximálnu cenu za rezidenčné parkovanie, rezidentské karty budú mať jednotný vizuál, mesto bude centrálne spravovať evidenciu ich vydávania a pod.


Pracovná skupina, ktorá sa na tému parkovacej politiky stretávala už od mája minulého roka, pripravila návrh všeobecne záväzného nariadenia a zmeny štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré definujú zásady jednotných parkovacích pravidiel v meste. Tieto dokumenty majú teraz možnosť pripomienkovať jednotlivé mestské časti. Následne bude materiál predložený na rokovania poslaneckého grémia, Mestskej rady Bratislavy a miestnych zastupiteľstiev v jednotlivých mestských častiach. Jej finálnu podobu schváli mestské zastupiteľstvo. Kompetencie mestským častiam dáva Štatút hl. mesta SR Bratislavy.


 

Program
12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
dňa 3. mája 2016


Program prvej časti zasadnutia:

Otvorenie zasadnutia 
Voľba návrhovej komisie 
Voľba overovateľov zápisu 

Bod č. 3 bol presunutý na začiatok rokovania.
Prítomný bol Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

  3. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia. 
Predkladá: starosta  

  1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 30. 04. 2016 
Predkladá: prednosta 
  
  2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka. 
Predkladá: starosta 


Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad