BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 18c: Záznam 3. časti rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
PREHRAŤ

BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 18c: Záznam 3. časti rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

Pozrite si 3. časť záznamu z 18. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Bratislava 25. apríla 2017 (TABLET.TV) - Treťou časťou pokračuje 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

===po prestávke na obed===

  6. Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy za rok 2016
Predkladá: Ladislav Fatura, veliteľ OS MsP

17b. Zmena názvu ulice Starhradská na ul. L. Chudíka

  1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 31. 3. 2017
Predkladá: prednosta

  2. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy (procesné opatrovníctvo)
Predkladá: starosta

  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka
Predkladá: starosta

  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: starosta

  7. Návrh na vytvorenie Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: starosta

  8. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – objektu ŠH Prokofievova pre Romana Šuláka a manželku
Predkladá: prednosta

  9. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov – objektov na Medveďovej č. 2 a 4 pre OZ Brána do života, Medveďovej 4, Bratislava
Predkladá: prednosta

18. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti
Predkladá: M. Radosa, zástupca starostu

10. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v PDI na Ambroseho č. 1a, Bratislava pre ALINO, s.r.o.
Predkladá: prednosta

11. Návrh predĺženie prenájmu nebytových priestorov v bytovom dome Gercenova 8/H, Bratislava pre OZ OKRAJ
Predkladá: prednosta

12. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov pre Dunajklub Kamzík, vodácky klub
Predkladá: prednosta

===rokovanie prerušené do 16. mája 2017 o 9:00===

12. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov pre Dunajklub Kamzík, vodácky klub
Predkladá: prednosta
13. Návrh na opravu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 101/2015 zo dňa 22.09.2015
Predkladá: prednosta
14. Návrh na opravu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 155/2016 zo dňa 15.03.2016
Predkladá: prednosta
16. Návrh na odpustenie príslušenstva pohľadávky vzniknutého v súvislosti s neuhrádzaním nájomného a plnení poskytovaných s užívaním obecných bytov, nebytových priestorov a pozemkov ich súčasným alebo bývalým nájomcom
Predkladá: M. Radosa, zástupca starostu
17. Návrh na začatie obstarávania Územného plánu zóny „Sad J. Kráľa“
Predkladá: starosta
17a. Možné umiestnenie divadla Jána Ďurovčíka
Predkladá: prednosta
19. Návrh na priznanie odmeny S. Fialovi, miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016
Predkladá: J. Vydra, poslanec MZ
20. Správa o kontrole inventarizácie majetku za rok 2016 v Základnej škole Turnianska 10, Bratislava
Predkladá: miestny kontrolór
21. Správa o mimoriadnej kontrole zameranej na preskúmanie podnetu na Bytový podnik Petržalka, s. r. o. predneseného na zasadnutí miestneho zastupiteľstva, konkrétne: zverejňovanie zmlúv a dodatkov, výberové konania robené BPP, s.r.o. a vybavovanie sťažností občanov
Predkladá: miestny kontrolór
22. Interpelácie
23. Rôzne

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad