BRATISLAVA-BSK 24a: Záznam prvej časti zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
PREHRAŤ

BRATISLAVA-BSK 24a: Záznam prvej časti zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)

Pozrite si prvú časť záznamu XXIV. zasadnutia Zastupiteľstva BSK.

Bratislava 17. februára 2017 (TABLET.TV) - Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo zvolal XXIV. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na 17. februára 2017 (piatok) o 9:00 hod. do rokovacej sály Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave.

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

  0. Návrh deklarácie k projektu BSK "Pamätajme!" s cieľom podpory kritického myslenia mládeže a proti šíreniu extrémizmu medzi mládežou

  1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia január 2017 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden 2017+

  2. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 16.12.2016

  3. Návrh na schválenie kúpy pozemku v k.ú. Dedinka pri Dunaji v prospech BSK

  4. Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy s Regionálnymi cestami a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa

  5. Návrh na určenie prebytočného majetku a predaj pozemkov parcelné č. 805/4 a č. 805/5 v katastrálnom území Tomášov Obci Tomášov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  6. Návrh na zmenu rozpočtu BSK na rok 2017

  7. Návrh na zmenu Uznesenia č. 85/2016, Uznesenia č. 86/2016, Uznesenia č. 87/2016, Uznesenia č. 88/2016 z rokovania Zastupiteľstva BSK dňa 09.09.2016 a vstupe do projektov Centier odborného vzdelávania a prípravy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020

  8. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve Farského 9, Bratislava“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020

  9. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020

10. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní – farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológií a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020

11. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Vytvorenie a rekonštrukcia strednej odbornej školy Ivanská cesta 21 na Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

12. Návrh na schválenie Dohody o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu pre projekt „Kultúrno – kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT) v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

13. Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2016 a rámcový plán aktivít na rok 2017

14. Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 2016/2017                                                                                                                     

15. Návrh na schválenie dokumentu „Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“

16. Návrh východísk a štruktúry pre vypracovanie Návrhu pozičného dokumentu BSK k vyhláseniu Národného parku Podunajsko

17. Návrh Metodické východiská aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2018 - 2020

18. Koncepcia územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu – aktualizácia 2017

19. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za  2. polrok 2016

20. Návrh na určenie odmeny hlavnému kontrolórovi a podpredsedom Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2016

21. Návrh Prihlásenia sa Bratislavského samosprávneho kraja k akcii Vlajka pre Tibet 10. marca 2017

=== koniec 1. časti ===

 

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad