BRATISLAVA-BSK 25: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
PREHRAŤ

BRATISLAVA-BSK 25: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)

Pozrite si záznam XXV. zasadnutia Zastupiteľstva BSK.

Bratislava 31. marca 2017 (TABLET.TV) - Predseda BSK Pavol Frešo zvolal
XXV. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na
31. marca 2017 (piatok) o 9:00 hod. do rokovacej sály Úradu BSK.

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

  1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia február - marec 2017 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden 2017+

  2. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 17.02.2016

  3. Návrh na poskytnutie dotácií pre rok 2017 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy v zmysle VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

  4. Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017

  5. Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2016

  6. Návrh na vyhodnotenie OVS na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve BSK - stavba na Krásnohorskej ulici č. 14, v Bratislave – Petržalke

  7. Návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku – parcely č. 5364/15, zapísanej na LV č. 1656, pre k.ú. Senec

  8. Návrh na vyhodnotenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – stavby súp. číslo 3235, situovanej na pozemku parc. č. 1948 v k .ú. Petržalka, vedenej na LV č. 3302

  9. Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK 

10. Návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku – bytu č. 44 na Silvánovej ul. v Pezinku pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA

11. Návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku – bytu č. 66 na Silvánovej ul. v Pezinku pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA

12. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 133/2016 zo dňa 16.12.2016

13. Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 za rok 2016 

14. Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Dohode o partnerstve projektu „Transdanube.Pearls“ spolufinancovaného z prostriedkov Programu DANUBE 

15. Návrh na schválenie Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a.s.

16. Informácia o vyhodnotení Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji za rok 2016

17. Správa o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2016 

18. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2016 

19. Informácia o prebiehajúcich a ukončených súdnych sporoch

20. Informácia o účasti poslancov na zasadnutiach Zastupiteľstva BSK za rok 2016 a Komisií Zastupiteľstva BSK za rok 2016

21. Informácia o účasti delegovaných zástupcov zriaďovateľa na zasadnutiach rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

22. Informácia o predaji časti areálu Hotelovej akadémie Mikovíniho 1, Bratislava 

23. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie

Záver zasadnutia

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad