BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 17: Záznam zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
PREHRAŤ

BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 17: Záznam zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

Pozrite si záznam zo 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Bratislava 28. februára 2017 (TABLET.TV) - V súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta Petržalky Vladimír Bajan zvolal 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň

28. februára 2017 (utorok) o 9,00 hod.

do kongresovej sály Technopolservices, Kutlíkova č. 17, Bratislava.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu

  1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 31. 1. 2017
Predkladá: prednosta
  2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
Predkladá: starosta
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: starosta
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava od 1. septembra 2018
Predkladá: starosta
  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka k zriadeniu Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava vrátane jej súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava od 1. septembra 2018
Predkladá: starosta
  6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: starosta
  7. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5290 pre DAVE, spol. s r.o.
Predkladá: prednosta
  8. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v PDI na Gessayovej ul. č. 22, Bratislava pre Petra Rybára
Predkladá: prednosta
  9. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5410 pre spoločnosť Starý Otec, a.s.
Predkladá: prednosta
10. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1209 pre Karin Toráčovú
Predkladá: prednosta
11. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1453 pre BPP s.r.o., zastupujúci vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Starhradskej 2-4, Bratislava
Predkladá: prednosta
12. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 3387 pre MIKOSTAR, spol. s r.o.
Predkladá: prednosta
13. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte MŠ Bzovícka 6, Bratislava pre Rodičovské združenie pri MŠ Bzovícka 6
Predkladá: prednosta
14. Projekt: „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ“
Predkladá: starosta
15. Obnova bytového domu Medveďovej 21, Bratislava-Petržalka
Predkladá: prednosta
16. Zámer rekonštrukcie objektu Hrobákova č. 3 a 5 pre účely Strediska sociálnych služieb Petržalka
Predkladá: prednosta
17. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za IV. štvrťrok 2016
Predkladá: starosta
18. Správa o kontrole správnosti zaradenia majetku do evidencie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka obstaraného v I. polroku 2016
Predkladá: miestny kontrolór
19. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti BratislavaPetržalka a jeho útvaru za rok 2016
Predkladá: miestny kontrolór
20. ---doplnený bod--- Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka k hlasovaniu poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy o Návrhu VZN hl. mesta SR o zákaze umiestnenia herní na území Bratislavy  
Predkladá: Pavel Šesták, poslanec MZ 
21. Interpelácie
22. Rôzne

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad