BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 11b: Druhá časť zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka
PREHRAŤ

BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 11b: Druhá časť zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka

Ponúkame vám záznam z druhej časti 11. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.
SPRÁVA
Bratislava 15. marca (TABLET.TV) - V súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka zvoláva 11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 15. marca 2016 o 9.00 hod. Sledujte priamy prenos na TABLET.TV.

 

PROGRAM
Program 11. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
dňa 15. marca 2016


Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu

  2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
Predkladá: starosta

  3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023
Predkladá: starosta

  4. Návrh na rozšírenie predmetu nájmu – pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 2844/1, k.ú. Petržalka pre firmu GAVIA s.r.o.
Predkladá: prednosta

  5. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte bývalej materskej školy na Fedinovej 7 pre žiadateľku Ladislavu Ďurčekovú – Kľúčik
Predkladá: prednosta

  6. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte bývalej materskej školy na Fedinovej 7 pre spoločnosť JOY ZONE s.r.o.
Predkladá: prednosta

  7. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61, Bratislava pre MUDr. Ivicu Viskupovú
Predkladá: prednosta

  8. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru na Haanovej 10, Bratislava pre spoločnosť REMBYT spol. s r.o.
Predkladá: prednosta

  9. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov pod prístupovými chodníkmi k nebytovým priestorom
Predkladá: prednosta

10. Návrh na prenájom nebytového priestoru - zásobovacej rampy na Mánesovom nám. 3, Bratislava pre spoločnosť T.A., s.r.o.
Predkladá: prednosta

11. Žiadosť Ing. Ondreja Wenzla, Komárnická 8, 821 02 Bratislava o odpustenie úroku z omeškania, ktorý vznikol neuhrádzaním predpísaných platieb nájomného a služieb spojených s užívaním nebytového priestoru na Beňadickej 7 v Bratislave
Predkladá: prednosta

12. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok
Predkladá: prednosta

13. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za IV. štvrťrok roku 2015
Predkladá: starosta

14. Koncepcia rozvoja Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka na rok 2016
Predkladá: riaditeľ SSŠaŠZ

15. Koncepcia rozvoja Strediska sociálnych služieb Petržalka na rok 2016
Predkladá: riaditeľka SSS

16. Koncepcia rozvoja Miestnej knižnice Petržalka na rok 2016
Predkladá: riaditeľka MKP

17. Koncepcia rozvoja Kultúrnych zariadení Petržalka na rok 2016
Predkladá: riaditeľ KZP

18. Koncepcia rozvoja Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka na rok 2016
Predkladá: riaditeľ m.p. VPS

19. Koncepcia rozvoja Bytového podniku Petržalka, s.r.o. na rok 2016
Predkladá: konateľ BPP, s.r.o.

20. Správa o kontrole vybavovania žiadostí o vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta v zmysle VZN č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov
Predkladá: miestny kontrolór

21. Správa o kontrole preberania spisovej agendy vo veci vymáhania starých pohľadávok mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle zmluvy č. 456/2009 o poskytovaní právnych služieb od JUDr. Milana Guťana na subjekt poverený na tento účel mestskou časťou, resp. Bytovým podnikom Petržalka, s.r.o.
Predkladá: miestny kontrolór

22. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
Predkladá: miestny kontrolór

23. Interpelácie

24. Rôzne


 

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad