BRATISLAVA-BSK 23: Záznam zo zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
PREHRAŤ

BRATISLAVA-BSK 23: Záznam zo zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)

Pozrite si záznam z XXIII. pracovného zasadnutia Zastupiteľstva BSK!

Bratislava 16. decembra (TASR/TABLET.TV) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom viac ako 144,7 milióna eur. Rozhodli o tom dnes jednohlasne poslanci na zasadnutí krajského zastupiteľstva, keď schválili rozpočet na rok 2017. Podľa predsedu BSK Pavla Freša ide kraj v poslednom roku len do projektov, o ktorých sa vie, že sa uskutočnia. "Rovnako sa venujeme mestu ako vidieku," poznamenal. Poslankyňa Anna Zemanová zhodnotila rozpočet ako konzervatívny a opatrný.

Krajskí poslanci zároveň schválili rozpočty kraja na roky 2018 a 2019, avšak s tým, že príjmy a výdavky pre oba roky nie sú záväzné.

Sledujte záznam zo zasadnutia Zastupiteľstva BSK!

 

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

  1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia november - december 2016 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden

  2. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 21.10.2016

  3. Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020

  4. Návrh investičného plánu Odboru investičných činností, verejného obstarávania a správy majetku

  5. Informácia o investičnom pláne – zásobníku projektov Regionálnych ciest Bratislava a.s.

  6. Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2016

  7. Návrh zámeru pre prijatie úverových rámcov od finančných inštitúcií

  8. Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019

  9. Návrh na zmenu uznesenia č. 99/2016 - Prenájom časti nehnuteľnosti - SOŠ Kysucká 14, 903 01 Senec, vo vlastníctve BSK Mestu Senec ako prípad hodný osobitného zreteľa
10. Návrh na vyhodnotenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb v k. ú. Pezinok

11. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve BSK - stavba na Krásnohorskej ulici č. 14, v Bratislave – Petržalke

12. Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku - stavby súp. číslo 3235, situovanej na pozemku parc. č. 1948 v k. ú. Petržalka, vedenej na LV č. 3302
13. Návrh na schválenie podpory projektu „Vybudovanie Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania“

14. Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku akciovej spoločnosti 1. župná a.s. v likvidácii

15. Návrh konceptu rodinného parku, zábavno-náučného charakteru v Bratislavskom kraji

16. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2017

17. (bod z rokovania stiahnutý) Informácia o pláne zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v kalendárnom roku 2017 a rámcovom programe zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v kalendárnom roku 2017

18. Návrh na schválenie zámeru kúpy nehnuteľnosti v okrese Pezinok do výlučného vlasatníctva Bratislavského samosprávneho kraja za účelom realizácie projektu "Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA"

19. Informácia o projekte sanácie environmentálnej záťaže B2 (020)/Bratislava-Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD - SK/EZ/B2/138

20. (bod z rokovania stiahnutý) Návrh na schválenie memoranda o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

21. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie

22. Záver

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad