BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 16: Bratislavská Petržalka bude v r. 2017 hospodáriť s rozpočtom vyše 33,8 mil. eur
PREHRAŤ

BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 16: Bratislavská Petržalka bude v r. 2017 hospodáriť s rozpočtom vyše 33,8 mil. eur

Pozrite si záznam 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Bratislava 13. decembra (TASR/TABLET.TV) – Bratislavská Petržalka bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške viac ako 33,8 milióna eur. Rozhodli o tom dnes jednohlasne poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva, keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2017 a zároveň zobrali na vedomie výhľad rozpočtov na roky 2018 a 2019. Podľa zástupcu petržalského starostu Jána Bučana je schválený rozpočet udržateľný a je tiež predpoklad, že bude rovnako expanzívny aj v roku 2018.

Najviac peňazí, takmer 18,9 milióna eur, by mala dať miestna samospráva do oblasti vzdelávania. V tomto smere sú naplánované viaceré rekonštrukcie objektov existujúcich materských a základných škôl či rekonštrukcie telocviční, pristúpiť by sa malo tiež k rekonštrukcii budovy novej materskej školy na Vyšehradskej ulici, na ktorú získala mestská časť aj dotáciu od štátu. Naplánované je tiež vybudovanie ihrísk pre niektoré materské školy či pokračovanie projektu Naučiť lepšie, odmeniť viac. Ten má učiteľov motivovať k zavádzaniu a uplatňovaniu projektov inovácií vo výučbe. Ďalším jeho benefitom je aj to, že najlepšie projekty budú postupne začleňované do vyučovacieho procesu aj na ostatných školách.

Druhú najviac podporenú rozpočtovú kapitolu tvorí kultúra a šport s viac ako 2,6 milióna eur. V rámci nej sa počíta s finančnou podporou mnohých kultúrnych a spoločenských podujatí na území mestskej časti, ale tiež rekonštrukciou ihrísk v areáloch niektorých základných škôl či vybudovanie ihriska pre ľudí zo zdravotným postihnutím na Blagojevovej ulici. Trojicu najviac podporených oblastí uzatvára životné prostredie, do ktorej by malo ísť vyše 2,3 milióna eur. V tejto sume je zahrnuté zabezpečenie starostlivosti o zeleň, údržby a čistoty verejných detských ihrísk či zabezpečenie činnosti zberného dvora. Hradiť z tejto sumy by sa malo tiež vybudovanie nového voľného oploteného výbehu pre psov na Vyšehradskej ulici, ako aj úpravy a budovanie nových kontajnerových stojísk.

Mestská časť by mala zároveň podľa schváleného materiálu investovať do dopravy a komunikácií viac ako 1,5 milióna eur, na zabezpečenie sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb taktiež vyše 1,5 milióna eur, na nakladanie s majetkom a bývanie zhruba jeden milión eur a na územný rozvoj takmer 100.000 eur. Súčasťou rozpočtu sú tiež poslanecké priority, financované z prerozdelenia prebytku rozpočtu za rok 2016. Takto by na rekonštrukciu základných a materských škôl malo ísť 125.000 eur, na voľnočasový areál športu Jama suma 50.000 eur a na financovanie rekonštrukcie strechy Domu kultúry Zrkadlový háj celkovo 200.000 eur.

Výhľad rozpočtu mestskej časti Petržalka na rok 2018 odhaduje príjmy a výdavky vo výške 31.661.908 eur a pre rok 2019 financie vo výške 32.503.923 eur.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu

  1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 30. 11. 2016
Predkladá: prednosta

  2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 s výhľadom do roku 2019
Predkladá: starosta

  3. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní a pripomienky mestskej časti k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní
Predkladá: starosta

  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. Predkladá: starosta

  5. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru na Rovniankovej ul. č. 5, Bratislava pre Janu Bystričanovú Predkladá: prednosta

  6. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte budovy na Kutlíkovej ul. č. 17, Bratislava pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s.
Predkladá: prednosta

  7. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte na Haanovej ul. č. 10, Bratislava pre Luciu Ivanovú Predkladá: prednosta

  8. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre HSL, s.r.o. Predkladá: prednosta

  9. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za III. štvrťrok 2016 Predkladá: starosta

10. Správa o kontrole opatrení, prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov, zistených pri kontrole dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a dodatkov vo vybraných základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: miestny kontrolór

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti BratislavaPetržalka na obdobie od 1. januára 2017 do 30. júna 2017
Predkladá: miestny kontrolór

12. Návrh na schválenie podpory projektu: „Vybudovanie Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania“ Predkladá: A. Dyttertová, poslankyňa MZ

13. Návrh na voľbu člena Mediálnej rady Predkladá: J. Karman, poslanec MZ

14. Interpelácie

15. Rôzne
 

 

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad