BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 19a: Záznam 1. časti rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
PREHRAŤ

BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 19a: Záznam 1. časti rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

Pozrite si záznam 19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Bratislava 27. júna 2017 (TABLET.TV) - Starosta Petržalky Vladimír Bajan v súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolal 19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na 27. júna 2017 (utorok) o 9,00 hod. do kongresovej sály Technopolservices, Kutlíkova č. 17, Bratislava.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie 
Voľba overovateľov zápisu
  1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 31. 5. 2017 
Predkladá: prednosta 
  2. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016 
Predkladá: starosta 
  3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 
Predkladá: starosta
12. (o 10:00 hod.) Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4878 o výmere 388 m2 v k.ú. Petržalka pre Mgr. Jana Kamenská – 1. súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND 
Predkladá: prednosta
  3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 
Predkladá: starosta 

 ===obedňajšia prestávka=== 

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad