BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 22: Záznam zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
PREHRAŤ

BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 22: Záznam zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

Pozrite si záznam 22. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Bratislava 12. decembra 2017 (TABLET.TV) – Starosta Petržalky Vladimír Bajan v súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolal 22. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 12. decembra 2017 (utorok) o 9:00 hod. do kongresovej sály Technopolservices, Kutlíkova č. 17, Bratislava.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu

13. Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava V
Predkladá: prednosta
  1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 30. 11. 2017
Predkladá: prednosta
  2a. Ďalšie fungovanie regionálneho periodika
Predkladá: P. Cmorej, poslanec MZ
  2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 s výhľadom do roku 2020
Predkladá: starosta

=== PRESTÁVKA ===

  3a. Návrh na zmenu obsadenosti členov Mestskej rady, zaradenie poslancov a neposlancov do komisií a voľba predsedov komisií
Predkladá: J. Hrčka, poslanec MZ

=== Porada predsedov klubov ===

  3a. Návrh na zmenu obsadenosti členov Mestskej rady, zaradenie poslancov a neposlancov do komisií a voľba predsedov komisií
Predkladá: J. Hrčka, poslanec MZ
14. Návrh uznesenia postupu Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka 
Predkladá: I. Uhlár, poslanec MZ
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2014 v znení VZN č. 8/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Predkladá: starosta
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy
Predkladá: starosta
  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: 1. zástupca starostu
  6. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu MZ č. 328 zo dňa 27. 6. 2017 pod bodom rokovania č. 4 ako „Zmena územného plánu zóny v lokalite Sad Janka Kráľa a začatie jeho obstarávania“
Predkladá: prednosta
  7. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu MZ č. 222 zo dňa 20. 9. 2016 pod bodom rokovania č. 6 ako „Návrh postupu pri odsúhlasovaní investičnej činnosti v lokalitách „Centrálna Petržalka“, „Sad Janka Kráľa“ a „Einsteinova“,“ a to v časti bodu C), ktorým poverilo prednostu obstarávaním územného plánu zóny v lokalite „Einsteinova“, územie vymedzené parcelami č. 5066/3, 5066/4, 5066/5 a v časti bodu D), ktorým poverilo prednostu obstarávaním územného plánu zóny v lokalite „Sad Janka Kráľa“, územie vymedzené ulicami Einsteinova, Krasovského, Tyršovo nábrežie, Jantárová cesta (Starý most)
Predkladá: prednosta
  8a. Uznesenie na zníženie zástavby a dopravy v okolí Sadu Janka Kráľa
Predkladá: E. Pätoprstá, poslankyňa MZ
  8. Návrh na prenájom NP v objekte na Topoľčianskej 14, 851 05 Bratislava pre AM.HM. s.r.o.
Predkladá: prednosta
  9. Návrh na predĺženie prenájmu NP v objekte na Topoľčianskej ul. č. 12, 851 05 Bratislava pre Ing. Jaromíra Sýsa – VESNA
Predkladá: prednosta
10. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Jednotka – tenisová škola, o.z.
Paredkladá: prednosta
11. Návrh na zmenu doby prenájmu a doplnenie pozemku na prenájom v areáli ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Jednotka – tenisová škola, o.z.
Predkladá: prednosta
12. Návrh na prenájom častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi k nebytovým priestorom
Predkladá: prednosta
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Petržalka na obdobie od 1. januára 2018 do 30. júna 2018
Predkladá: miestny kontrolór
16. Návrh na premenovanie ulice v mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: predseda názvoslovnej komisie
17. Interpelácie
18. Rôzne

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad