BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 19b: Záznam 2. časti rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
PREHRAŤ

BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 19b: Záznam 2. časti rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

Pozrite si záznam 19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Bratislava 27. júna 2017 (TABLET.TV) - Starosta Petržalky Vladimír Bajan v súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolal 19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na 27. júna 2017 (utorok) o 9,00 hod. do kongresovej sály Technopolservices, Kutlíkova č. 17, Bratislava.

===pokračovanie rokovania po obedňajšej prestávke===

  3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 
Predkladá: starosta 
  3A. (pridaný bod) Zmena územného plánu Zóny Sad Janka Kráľa
Predkladá: J. Karman, poslanec MZ
  4. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o zeleni 
Predkladá: starosta 
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka. 
Predkladá: starosta 
  6. Návrh Dodatku č. 3 Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka 
Predkladá: starosta 
  7. Návrh Dodatku č.4 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb Petržalka 
Predkladá: starosta 
  8. Schválenie konateľa Bytového podniku Petržalka 
Predkladá: starosta
  8A. (pôvodne ako bod 21.) Návrh na schválenie Štatútu Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Predkladá: starosta
  8B. (pridaný bod) Stanovisko Zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k žiadosti investora novej autobusovej stanice v Bratislave HB Reavis o vydanie osvedčenia o významnej investícii
Predkladá: J. Karman, poslanec MZ
  9. Memorandum BSK a mestskej časti Bratislava-Petržalka o spolupráci pri zabezpečení ubytovania pre pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ
Predkladá: prednosta 
10. Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov parc. č. 3110/37, 3110/38, 3110/109 pre Develop BS, s.r.o. 
Predkladá: prednosta 
11. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 183/1 pre Maddox Corporation, s.r.o. 
Predkladá: prednosta 
13. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5194/1 pre Občianske združenie UM 
Predkladá: prednosta 
14. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 2845/14, pre PETRING s. r. o. 
Predkladá: prednosta 
15. Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 5736 a parc. č. 5756, k.ú. Petržalka pre Ota Dantsitsa 
Predkladá: prednosta 
16. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1544, k.ú. Petržalka pre spoločnosť Bytové družstvo Petržalka v zastúpení vlastníkov bytov a NP bytového domu Topoľčianska ul. č. 33, Bratislava 
Predkladá: prednosta 
17. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3574/1 pre STEVE PRO, s.r.o. 
Predkladá: prednosta 
18. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte na Haanovej 10, Bratislava pre OZ Odyseus 
Predkladá: prednosta 
19. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA 
Predkladá: prednosta 
20. Návrh na predĺženie prenájmu časti nebytového priestoru pre spoločnosť ZDRAVOMAT, s. r. o. 
Predkladá: prednosta 
21. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2016/2017 v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Predkladá: prednosta 
22. Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách 
Predkladá: M. Radosa, zástupca starostu
23. Ustanovenie poslanca M. Fialu do funkcie sobášiaceho 
Predkladá: starosta 
24. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok 2017 
Predkladá: starosta 
25. Správa o kontrole zabezpečenia pohľadávok za prenajaté nebytové priestory evidované k 31. decembru 2016 v Miestnom podniku verejnoprospešných služieb Petržalka 
Predkladá: miestny kontrolór 
26. Správa o kontrole plnenia opatrení prijatých na nápravu a odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vyrubovania a vyberania miestnej dane za psa v zmysle VZN č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov 
Predkladá: miestny kontrolór 
27. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Petržalka na obdobie od 1. júla 2017 do 31. decembra 2017
Predkladá: miestny kontrolór 
28. Interpelácie

===prerušenie rokovania pre neuznášaniaschopnosť Zastupiteľstva===  

29. Rôzne

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad