BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 15a: Záznam prvej časti 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka
PREHRAŤ

BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 15a: Záznam prvej časti 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka

Pozrite si záznam prvej časti 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Bratislava 25. októbra (TABLET.TV) - V súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Vladimír Bajan zvolal 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 25. októbra 2016 (utorok) o 9:00 hod. do kongresovej sály Technopolservisu, Kutlíkova č. 17, Bratislava.

PROGRAM:

Otvorenie zasadnutia

Voľba návrhovej komisie

Voľba overovateľov zápisu

 1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 30. 09. 2016 (predkladá: prednosta)
 2. Návrh na predĺženie prenájmu časti nebytového priestoru v MŠ Holíčska 30, Bratislava pre MC Budatko o.z. (predkladá: prednosta)
 3. Návrh na účasť v obchodnej verejnej súťaži na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve BSK -  stavba na Krásnohorskej ulici č. 14, v Bratislave – Petržalke (predkladá: Ján Karman)
 4. Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 (predkladá: starosta)
 5. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (solidarita a výnosy za priestupky) (predkladá: starosta)
 6. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj (predkladá: starosta)
 7. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj (predkladá: starosta)
 8. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva (predkladá: starosta)
 9. Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka č. 131/2011 a č. 301/2008 (predkladá: starosta)
 10. Koncepcia rozvoja športu v mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 - 2023 (predkladá: prednosta)
 11. Koncepcia rozvoja kultúry v mestskej časti Bratislava-Petržalka s výhľadom do roku 2020 (predkladá: prednosta)
 12. Informácia o pokračovaní rokovaní s Jánom Ďurovčíkom o projekte divadla v Petržalke a informácia o doručených projektoch v oblasti kultúry na základe výzvy mestskej časti Bratislava-Petržalka (predkladá: Ján Bučan, 1. zástupca starostu)
 13. Podpora mestskej časti Bratislava-Petržalka iniciatíve na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod objektmi stredných škôl a sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (predkladá: Ján Bučan, 1. zástupca starostu)
 14. Správa o kontrole plnenia vybraných uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka (predkladá: miestny kontrolór)
 15. Správa o kontrole príjmovej časti rozpočtu zameranej na úhrady za sociálne služby a správnosť zatrieďovania prijatých úhrad do príslušnej rozpočtovej klasifikácie vo vybranej organizačnej zložke Strediska sociálnych služieb Petržalka (predkladá: miestny kontrolór)
 16. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok HERMANN, spol. s r.o. a Aralia, s.r.o. Predkladá: prednosta
 17. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na Fedinovej 18, Bratislava spoločnosti CRAZY-LAZY s.r.o. (predkladá: prednosta)

prestávka v rokovaní

 

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad