BRATISLAVA-BSK 13: Záznam zo zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
PREHRAŤ

BRATISLAVA-BSK 13: Záznam zo zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Prinášame vám záznam z rokovania zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

Bratislava 28. októbra (TABLET.TV) - Prinášame vám záznam z XIII. pracovného zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

Priamy prenos ste mali možnosť sledovať o 9:00. Pozrite si záznam.

Program:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia október 2015

2. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 25.09.2015

3. Návrh na zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č.../2015 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2016/2017

5. Návrh na udelenie ocenení Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2015

6. Návrh na povolenie výnimky termínu predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na r. 2016

7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Bratislavského samosprávneho kraja

8. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

9. Návrh Schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa

10. Návrh na poskytnutie dotácie v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja - Dotácia na poskytnutie ústavnej pohotovostnej služby za rok 2015

11. Návrh Prenájom nehnuteľností situovaných v k. ú. Záhorská Bystrica, Okres Bratislava IV vedených na LV č. 4877 – vyhodnotenie OVS

12. Návrh  na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – Dielne Stará Ivanská, vedených na LV č. 2863 v k. ú. Trnávka

13. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie

14. Záver

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad