BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 18d: Záznam 4. časti rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
PREHRAŤ

BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 18d: Záznam 4. časti rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

Pozrite si záznam pokračovania 18. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Bratislava 16. mája 2017 (TABLET.TV) - Starosta Petržalky Vladimír Bajan v súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolal pokračovanie 18. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň

16. mája 2017 (utorok) o 9,00 hod.

do kongresovej sály Technopolservices, Kutlíkova č. 17, Bratislava.

Otvorenie zasadnutia

  1. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov pre Dunajklub Kamzík, vodácky klub
Predkladá: prednosta
  2. Návrh na opravu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka č. 101/2015 zo dňa 22.09.2015
Predkladá: prednosta
  3. Návrh na opravu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka č. 155/2016 zo dňa 15.03.2016
Predkladá: prednosta
  4. Návrh na odpustenie príslušenstva pohľadávky vzniknutého v súvislosti s neuhrádzaním nájomného a plnení poskytovaných s užívaním obecných bytov, nebytových priestorov a pozemkov ich súčasným alebo bývalým nájomcom
Predkladá: M. Radosa, zástupca starostu
  5. Informácia o projekte divadla v Petržalke a zaujatie finálneho stanoviska k lokalite umiestenia divadla J. Ďurovčíka v mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: starosta
  6. Návrh na priznanie odmeny S. Fialovi, miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2016
Predkladá: J. Vydra, poslanec MZ
  7. Správa o kontrole inventarizácie majetku za rok 2016 v Základnej škole Turnianska 10, Bratislava
Predkladá: miestny kontrolór 
  8. Správa o mimoriadnej kontrole zameranej na preskúmanie podnetu na Bytový podnik Petržalka, s. r. o. predneseného na zasadnutí miestneho zastupiteľstva, konkrétne: zverejňovanie zmlúv a dodatkov, výberové konania robené BPP, s.r.o. a vybavovanie sťažností občanov
Predkladá: miestny kontrolór
  9. Interpelácie
10. Rôzne

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad