VEĽKÁ ŠKOLSKÁ REFORMA: Povedie projekt MŠVVaŠ SR k vzdelanej spoločnosti a zvýšeniu kvalifikácie študentov?
PREHRAŤ

VEĽKÁ ŠKOLSKÁ REFORMA: Povedie projekt MŠVVaŠ SR k vzdelanej spoločnosti a zvýšeniu kvalifikácie študentov?

Sledujte FAKTY A ARGUMENTY s Jurajom Hrabkom a jeho hosťami!

HOSTIA:
Milan FTÁČNIK, bývalý minister školstva
Stanislav BOLEDOVIČ, spoluautor kampane A DOSŤ! a programu Teach for Slovakia

Bratislava 28. marca 2017 (TABLET.TV)

      Ministerstvo školstva zverejnilo znenie školskej reformy, ktorá sa venuje zmenám v predškolskom vzdelávaní, v práci učiteľa, v regionálnom a vysokom školstve.
      Tím odborníkov predstavil rozsiahlu reformu školstva, ktorá by mala zásadne transformovať systém vzdelávania a výchovy na našich školách. Zmeny sa týkajú všetkých zainteresovaných účastníkov procesu vzdelávania. Reforma by pre učiteľov mala priniesť menej diktovania, viac dôrazu na kritické myslenie, žiakov, plat na úrovni 80% priemerného platu vysokoškolsky vzdelaného zamestnanca, prepojenie výšky platu s kvalitou vzdelávania, ale aj vyššie nároky na proces prijímania študentov na učiteľské odbory na VŠ.
      Žiakom by takáto škola mala priniesť viac hravých foriem vyučovania, uprednostnenie slovného hodnotenia namiesto známok, skvalitnenie učebných pomôcok  aj učební. Školská reforma by mala podľa jej autorov priniesť individualizáciu vzdelávania, čo znamená, že v každom dieťati by sa mal rozvinúť jeho najlepší potenciál. Štát by mal predpísať iba to, čo očakáva, že škola poskytne každému žiakovi.

Milan FTÁČNIK
vysokoškolský pedagóg, jeden z autorov reformy
„Získanie politickej podpory je úplne kľúčové pre tento dokument. A súvisí to aj s finančnými prostriedkami, obe veci sú prepojené. Zatiaľ sme boli v školskom výbore NR SR, diskutovali sme s poslancami, počúvali ich pripomienky a snažili sme sa ich zohľadniť. Prebehne aj medzirezortné pripomienkové konanie, tzn. vládny postoj bude dôležitý, ako sa k dokumentu vyjadria príslušné ministerstvá. Čo sa týka financií, tam sa opierame o programové vyhlásenie vlády, ktoré hovorí, že do roku 2020 by sa malo financovanie školstva dostať na úroveň priemeru EÚ. To je veľmi ambiciózny záväzok, ktorý dala sama vláda.”

Stanislav BOLEDOVIČ
spoluautor kampane A DOSŤ! a programu Teach for Slovakia
„Ten dokument je veľmi ambiciózny a keby sa ho podarilo presadiť v celej jeho šírke, tak by sme mohli povedať, že je to z 95 percent vynikajúca a ľuďmi veľmi oceňovaná vec. Riziko je možno práve v politickej aréne, lebo ak sa z projektu vynechajú tri-štyri odseky, tak sa nám to celé zosype. Jedným je financovanie, kde sa hovorí, že profesiu učiteľa budeme robiť atraktívnu nielen rozprávaním o tom, ako nám na nej záleží, ale v prvom rade tým, že platy učiteľov nastavíme tak, aby boli porovnateľné s platni iných vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Hovorí sa o 80 percentách, dnes majú učitelia asi o dvadsať percent menej. Ďalším takým  odsekom je vyradenie nekvalitných škôl, čo sa dodnes nikdy neodohralo.

KĽÚČOVÉ OTÁZKY DISKUSIE:
==> 
V akom stave je slovenské školstvo a vzdelávanie vôbec?
==> Čím sa odlišuje táto reforma od predchádzajúcich pokusov?
==> Aké boli hlavné dôvody na jej prípravu?
==> Inšpirovali ste sa pri tejto reforme zahraničnými skúsenosťami najmä z krajín, kde majú žiaci nadštandardne dobré výsledky?
==> Aké sú hlavné princípy tejto reformy?
==> Práve prebieha akási forma verejnej diskusie – aké sú hlavné pripomienky učiteľskej obce?
==> Ako sa táto reforma dotkne učiteľov, žiakov, rodičov a zriaďovateľov škôl?
==> Čo pre zvyšovanie kvality vzdelávania slovenských žiakov môžu urobiť učitelia, žiaci, politici, školskí odborníci, rodičia...?
==> Majú slovenskí politici záujem o zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie slovenskej spoločnosti?
==> Prinesie táto reforma aj vyššie platy učiteľom?
==> Ako sa dá skvalitniť príprava absolventov učiteľského štúdia a ako dosiahnuť, aby absolventi tohto štúdia aj mali záujem v školstve ostať?

MODERÁTOR:
Juraj HRABKO

DRAMATURGIA, PODKLADY:
Róbert KOTIAN

Stiahnite si našu aplikáciu a sledujte TABLET.TV vo svojom tablete alebo telefóne

Tablet TV Android Android Tablet TV iOS iPhone/iPad