PREŠOV-PSK 24: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 24: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)

Pozrite si záznam 24. zasadnutia Zastupiteľstva PSK.

Prešov 11. apríla 2017 (TALET.TV) - Predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík zvolal
24. zasadnutie Zastupiteľstva PSK na 11. apríla 2017 do malej zasadačky Okresného úradu, Námestie mieru 3, Prešov s plánovaným začiatkom o 10:00 hod.

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017.
 4. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2016.
 5. Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja.
 6. Návrh Stratégie výchovy a vzdelávania v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2017 – 2022.
 7. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.
 8. Súborné stanovisko k vypracovaniu návrhu Územného plánu PSK a zmena Zadania pre Územný plán PSK.
 9. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2016 .
 10. Projekt „Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát“ programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 Krajského múzea v Prešove - schválenie a financovanie projektu.
 11. Návrh na združenú investíciu „Prestavba križovatky cesty III/3080 ul. Slovenského odboja – MK ul. Hraničná na okružnú križovatku“ - mesto Poprad a PSK.
 12. Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020, Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,  výzva IROP-PO1-SC11-2016-11 - schválenie projektovej žiadosti.
 13. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 - vypracovanie projektovej dokumentácie na projektový zámer.
 14. Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci Špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu k zabezpečeniu realizácie uvedeného projektu po schválení žiadostí o NFP a financovanie a spolufinancovanie projektu v podiele 5 % z celkových oprávnených výdavkov a na vydanie súhlasného stanoviska s predložením žiadostí o NFP.
 15. Návrh na menovanie riaditeľa Centra sociálnych služieb Dúbrava.
 16. Návrh na menovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb v Jabloni.
 17. Schválenie termínu a programu 25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK.
 18. Nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., Humenné s nepeňažným vkladom.
 19. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 21. Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 22. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 343/2016 zo dňa 25. 4. 2016 – prípad hodný osobitného zreteľa.
 23. Rôzne.
 24. Interpelácie poslancov.
 25. Záver.