PREŠOV-PSK 26: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 26: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)

Pozrite si záznam 26. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Prešov 19. júna 2017 (TABLET.TV) – Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) MUDr. Peter Chudík zvolal 26. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na 19. júna 2017 o 10:30 do malej zasadačky Okresného úradu v Prešove, Námestie mieru 3. 

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
  3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2017.
  4. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017.
  5. Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK - Výzva PSK pre rok 2017.
  6. Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2017.
  7. Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2017.
  8. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier za rok 2016.
  9. Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci Špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu k zabezpečeniu realizácie uvedených projektov po schválení žiadostí o NFP a financovanie a spolufinancovanie projektu v podiele 5 % z celkových oprávnených výdavkov a návrh na vydanie súhlasného stanoviska s predložením žiadostí o NFP.
10. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.
11. Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 – vypracovanie projektovej dokumentácie na projektový zámer.
12. Informácia o personálnych zmenách v spoločnosti Svet zdravia, a. s.
13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
14. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
16. Nájom nehnuteľného a hnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
17. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK.
18. Rôzne.
19. Interpelácie poslancov.
20. Záver.