PREŠOV-PSK 15: Poslanci rozhodli o výške rozpočtu PSK na nasledujúci rok
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 15: Poslanci rozhodli o výške rozpočtu PSK na nasledujúci rok

Prinášame vám záznam z rokovania poslancov zastupiteľstva Prešoovského samosprávneho kraja.
Správa
Prešov 15. decembra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj bude v roku 2016 hospodáriť s rozpočtom celkových príjmov a výdavkov v objeme viac ako 188,5 milióna eur a je vyrovnaný. Oproti tohtoročnému rozpočtu je vyšší o zhruba 14 miliónov eur.
 
Bežné príjmy sú rozpočtované na 167,45 milióna eur a kapitálové príjmy na 1,35 miliónov eur. Finančné operácie príjmové sú vo výške 19,75 milióna eur. Na bežné výdavky je plánovaných 156,62 milióna eur a na kapitálové výdavky 30,22 milióna eur. Finančné operácie výdavkové sú rozpísané na 1,72 milióna eur, čo tvorí splátku istiny úveru. 

Rozpočet prijali krajskí poslanci na dnešnom zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Podporilo ho všetkých 58 prítomných poslancov.

V príjmovej časti rozpočtu je premietnutý vývoj plnenia daňových  príjmov v objeme 98,8 miliónov eur. Pôvodná daň z motorových vozidiel prešla zmenou legislatívy pod správu štátu. Nedaňové príjmy sú rozpočtované v objeme takmer 5,8 milióna eur. Vedúca odboru financií Mária Holíková uviedla, že jediným rizikom budúcoročného rozpočtu je neplnenie dane z príjmov fyzických osôb podľa výhľadov ministerstva financií. Granty a transfery sú plánované vo výške 64 miliónov eur.

V rozpočte ide najviac peňazí na dopravu, školstvo a sociálne zabezpečenie. „V časti výdavkovej bežný rozpočet sme navyšovali o viac ako štyri milióny eur. Tento zohľadňuje jednak štvorpercentnú valorizáciu mzdových prostriedkov, k tomu odvodovú povinnosť. Navyšujeme aj prevádzkové výdavky v oblasti kultúry. Navrhujeme čiastku 100.000 eur na obnovu knižničného fondu, ďalej budeme poskytovať dotáciu pre Dopravný podnik mestaPrešov a dotáciu neštátnej verejnej dopravy pre SAD-ky. Navyšujeme rozpočet aj v oblasti prevádzkových výdavkov pre oblasť sociálneho zabezpečenia a kultúry. Už tohto roku došlo k navýšeniu rádovo o niekoľko stotisíc eur a to je tiež pojaté pre budúci rok,“ uviedla Holíková. 

Čo sa týka kapitálových výdavkov, ide o výraznejší nárast rozpočtu. „Je to niečo cez 11 miliónov eur a tieto finančné prostriedky obsahujú aj nevyčerpanú tranžu úverových zdrojov z Európskej investičnej banky, ktoré už boli pridelené tohto roku, ale čerpanie a skutočné plnenie nastane až v roku 2016,“ vysvetlila vedúca odboru financií s tým, že v rozpočte sú vyčlenené financie na kúpu sypačov pre Správu a údržbu ciest PSK.
Nové investičné akcie sú v sume vyše 900.000 eur určené na riešenie havarijných stavov ciest III. triedy. Úrad pripravuje rekonštrukciu zasadačky vrátane vybavenia výpočtovou technikou za 270.000 eur. Za 110.000 eur plánuje rozšírenie vozového parku. Pre Divadlo Jonáša Záborského pôjde 210.905 eur na rekonštrukciu námestia a spevnenie plôch pred budovou a v časti garáží. PSK poskytne 65.000 eur na vybudovanie Centra odborného vzdelávania v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove na podporu duálneho vzdelávania. Kraj vyčlenil po 100.000 eur pre mestá Snina a Stará Ľubovňa na vybudovanie futbalových ihrísk. 


Program

Program 16. zasadnutia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) - 15. 12. 2015

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
  3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2016.
  4. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v znení VZN PSK č. 44/2014.
  5. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa ruší Školský internát, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov.
  6. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012 a VZN PSK č. 36/2013.
  7. Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015.
  8. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2016 – 2018.
      B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2016 – 2018.
  9. Rozdelenie zisku spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2014.
10. Návrh Stratégie PSK pre mládež na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025.
11. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2016.
12. Informatívna správa o príprave Regionálnej integrovanej územnej stratégie Prešovského kraja na roky 2014 – 2020.
13. Informácia o projekte FIRE3 (Financovanie inovácií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti) predkladanom v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
15. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
17. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
18. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
19. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK.
20. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum Humenné“.
21. Návrh na dofinancovanie výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade“ v súvislosti so zmenou stavby pred dokončením.
22. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Obnova objektov Šarišského múzea v Bardejove“ (kód ITMS: 22130120103) ROP, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov.
23. Schválenie financovania projektu „Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácií v slovensko-ukrajinskom pohraničí“ v rámci Schémy malých grantov Nórskeho finančného mechanizmu.
24. Rôzne.
25. Interpelácie poslancov.
26. Záver.